Geschiedenis

Samen 010 is de nieuwe naam voor KSA/GCW. KSA en GCW zijn kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de diaconieën van Rotterdam als teken van interne en externe vernieuwing van de kerk en het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Taken waar men zich toen mee bezighield waren maatschappelijk werk, gezinszorg en werk voor mindervaliden en ouderen. Nu is het volstrekt vanzelfsprekend dat dit welzijnswerk wordt gesubsidieerd door de overheid. Destijds stond het nog in de kinderschoenen en voorzagen  KSA en GCW in een maatschappelijke behoefte door dit werk uit te voeren.

Dit is overigens wel een lijn in het werk tot nu toe. We constateren gaten in de samenleving die de overheid nog niet ziet of laat vallen en doen daar wat mee. Maar als het werk overgenomen wordt of overbodig wordt, stappen we eruit en komen we weer nieuwe vragen tegen.

In de jaren 50 waren we bijvoorbeeld betrokken bij de opvang van Hongaarse vluchtelingen en gerepatrieerden uit Indonesië. In die tijd riep het werk weinig vragen op. Het was concreet, zichtbaar en noodzakelijk.

Begin jaren 70 kwamen er grote veranderingen. Grote delen van het werk werden verzelfstandigd en moesten onder invloed van subsidie-eisen weg uit het 1e lijns werk (gezinsverzorging, maatschappelijk werk) en meer richting 2e lijns werk bewegen. Dit betekende: de achterban stimuleren tot maatschappelijke inzet; het werk dat bekend werd onder de naam maatschappelijk activeringswerk, dat nog steeds onze corebusiness is.

Eind jaren 70 was er opnieuw een grote verandering. Er kwamen meer controversiële thema’s en doelgroepen. Stakers, krakers, migrantengroepen, verslaving, ‘homofilie’, kernwapens, prostitutie. Hier valt op dat sommige thema’s echt tijdgebonden zijn en andere nooit van de agenda raken.

In de jaren 90 brak er een periode aan van groeiende waardering voor het werk ook door de overheid. De inzet van zoveel vrijwilligers bij maatschappelijke problemen werd gezien en gewaardeerd.

De laatste jaren is er een toenemende samenwerking met andere christelijke organisaties die hetzelfde werk doen, zoals MARA, en met andere levensbeschouwelijke organisaties zoals die van de moslims (SPIOR) en die van de humanisten.

Bij de samenvoeging van de organisaties KSA en GCW in 2010 werd besloten vanwege de herkenbaarheid beide namen te gebruiken. Voor mensen die onze organisatie niet kenden, bleek de combinatie van de zes letters KSA/GCW echter nietszeggend.

De nieuwe naam van onze stichting is Samen 010. We willen daarmee uitdrukken dat we ons als vrijwilligersorganisatie – ontstaan vanuit de kerkelijke traditie – samen willen inzetten voor een sociaal sterker Rotterdam voor alle inwoners. Om dat beeld te versterken wordt aan het logo van de naam Samen 010 de omschrijving: kerken en vrijwilligers voor de stad toegevoegd.